Skip to Content Contact Us
Takanon

תקנון האתר

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש“) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי ג’י אס פי או סחר בע”מ (להלן:”החברה“, “ג’י אס פי או” או “שאפה”), ח.פ. 51-496404-8, מ-שד’ אבא אבן 1 הרצליה פיתוח 4672519 ת.ד 12454, תחת הכתובת www.shaffa.store (להלן: “האתר“).

השימוש באתר על ידך, המשתמש (להלן: “המשתמש“), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש לפני המשך השימוש באתר; תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין ג’י אס פי או.

כניסה ו/או גלישה ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הצהרה והסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר; , וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד ג’י אס פי או, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בג’י אס פי או, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ג’י אס פי או על פי תנאי השימוש שלהלן.

הינך מחויב מיוזמתך, טרם כל גלישה ו/או שימוש באתר, לעקוב ולהתעדכן בשינוים שבוצעו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. כמו כן, הינך מאשר כי ידוע לך שכל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של ג’י אס פי או. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

תנאי השימוש שלהלן, מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסים לגברים ונשים כאחד.

 

אתר שאפה

האתר מופעל על ידי ג’י אס פי או ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט.

ג’י אס פי או מספקת פלטפורמה פרסומית לבעלי חנויות או למוכרים (להלן: “בתי העסק“) המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים“) לקהל הרחב (להלן: “הקונים“). ג’י אס פי או אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

 

הגדרות

בית עסק – “עוסק” לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
מוכר – המקנה נכס תמורת מחיר שלא כדרך עיסוק ובהתאם לחוק המכר, תשכ”ח- 1968 (להלן: “חוק המכר“).
קונה – מי שקונה נכס או שירות מבית עסק או מוכר ו/או צרכן לפי חוק הגנת הצרכן.

 

הרשמה וכשרות לאתר

ג’י אס פי או שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

חלק מן השירותים והתכנים באתר דורשים רישום. על מנת להירשם לאתר, על המשתמש לפתוח חשבון משתמש בעל קוד כניסה אישי, באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים. בעת יצירת החשבון, המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים. ג’י אס פי או שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפרטים שנמסרו ולנקוט באמצעים אשר נועדו לבסס את נכונותם ושלמותם. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו, ככל שיחול בהם שינוי, ולדווח לג’י אס פי או על כל שינוי מהותי בפרטיו. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונו ועליו לשמור על הסיסמא באופן מאובטח ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לכך. ג’י אס פי או לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו. המשתמש יודיע לג’י אס פי או מיד על כל הפרת ביטחון באתר או על כל כניסה לא מורשית לחשבונו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או לג’י אס פי או ו/או למשתמשים אחרים באתר עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבונו.

בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת לקונה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.

המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני ג’י אס פי או שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר בזאת את ג’י אס פי או מכל אחריות בקשר לכך.

ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. ג’י אס פי או אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה לג’י אס פי או כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע”י בית העסק.

על בית העסק לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים אמורים בקשר עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי או חשבון PayPal פעיל.

ג’י אס פי או רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה של משתמש לאתר, לרבות למנוע ממשתמש להשתתף בהצעות המפורסמות באתר, לסרב לרישום משתמש לאתר, להשעות או למחוק חשבון של משתמש רשום קיים, בכל כל מקרה לפיו תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מניעת הגישה, סירוב הרישום, השעיה או מחיקה של חשבון משתמש רשום קיים, דרושה לשם השמירה על אינטרסים של ג’י אס פי או ו/או של משתמשים אחרים.

המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה שג’י אס פי או סירבה לרושמו לאתר, ו/או שחשבונו הושעה או נמחק על ידה, בהתאם לאמור לעיל, וכי הוא מוותר בזאת על ולא יבוא בטענה או דרישה כלפי ג’י אס פי או, ולא יהיה זכאי לכל תרופה או פיצוי בשל כך.

 

עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

הזכות של המשתמש לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.

הזכות של המוכר לבצע מכירה באתר הינה כרוכה בתשלום עמלת מכירה ע”י לג’י אס פי או בהתאם למדיניות תשלום העמלות המפורטת בעמודים השונים של האתר.

הזכות של בית העסק לפתיחת חנות וירטואלית ולביצוע מכירות באתר כרוכה בתשלום חודשי כפי שמפורט בעמודים השונים של האתר. בנוסף, ביצוע מכירות באתר כרוך בתשלום עמלות מכירה ע”י בית העסק לג’י אס פי או בהתאם למדיניות תשלום העמלות המפורטת בעמודים השונים של האתר. ג’י אס פי או שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי התשלום ואת תעריפי העמלות כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.

ככל שחשבונו של בית העסק אינו משולם במועד, ג’י אס פי או שומרת לעצמה האחריות להקפיא/להשהות את חנותו של בית העסק ומוצריו לא יוצגו באתר. האחריות המלאה בנושא זה היא על בית העסק.

חיוב המשתמשים יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב- PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. ג’י אס פי או אינה מהווה צד להסכם של המשתמש ישירות עם.PayPal ג’י אס פי או לא תיקח כל אחריות על השימוש של המשתמש בPayPal-.

בתום כל חודש תשלח ג’י אס פי או לבית העסק חשבון הכולל את העלות החודשית בגין העמדת הפלטפורמה, פירוט העסקאות שבוצעו בחודש הרלוונטי וכך את סך עמלות המכירה לתשלום. ג’י אס פי או תעמיד לרשות בית העסק 14 ימים להביא בפניה את טענותיו, ככל שקיימות, ועל בית העסק לעשות כן בכתב. מיד לאחר מכן יבוצע החיוב בגין עמלות המכירה בהתאם לאמור בסעיף 3.8 מטה. מובהר כי לא תתאפשר הגשת הסגות לאחר המועד האמור לעיל.

חשבונות חודשיים ישלחו לבית העסק בגין העמדת הפלטפורמה, עבור כל חודש קלנדארי ויחויבו באופן אוטומטי עד לתום תקופת ההתקשרות המוסכמת בין הצדדים בהתאם לטופס ההזמנה, ובהתאם למסלול התשלום הנבחר על ידי בית העסק (להלן: “מסלולי התשלום”).

במקרה של ביטול עסקה וזיכוי הקונה לאחר 14 הימים כאמור בסעיף 3.7 ולאחר שנגבתה העמלה בגינה – ג’י אס פי או תזכה את המוכר בעמלה שנגבתה בגין העסקה בניכוי עמלות העברה ולא יאוחר מ- 3 חודשים מיום ביצוע העסקה המקורית.

על המשתמש לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.

כל תשלומי המיסים החלים על המשתמש, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי ג’י אס פי או לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

 

הקמת חנות ומכירת מוצרים

כלל בתי העסק מתחייבים לשמירה על קווי יסוד זהים בתנאי השימוש בחנויות שהם יוצרים באתר (להלן: “תנאי השימוש של בית העסק”). קווי יסוד אלו יכללו: מסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו. בתי העסק מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שקבעו והכל בתום לב. ג’י אס פי או שומרת על זכותה לדרוש מבתי העסק לשנות את תנאי השימוש שקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המוכר נכס או שירות שלא כדרך עיסוק מתחייב לפעול בתום לב והגינות ובהתאם לחוק חוק המכר, לרבות העמדת הממכר לקונה.

הקמת חנות באתר תיעשה באמצעות טופס הזמנה אשר יכיל את הפרטים הבאים: פרטי זיהוי, פרטי התקשרות, ופרטי תשלום (להלן: “טופס הזמנה”). יצוין כי בפני בית העסק עומדים מספר מסלולי תשלום באמצעות הזנת פרטי חשבון PayPal , וכי חיוב בית עסק ייעשה באופן אוטומטי לאחר בחירת מסלול תשלום כמפורט בסעיף ‎3.8‎ לעיל .

בית העסק או המוכר מתחייבים לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.

פרסום מוצר ע”י בית העסק באתר מחייבת את בית העסק במכירתו ואספקתו לקונה. בית העסק יתאר באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא הטעיית הקונה. תיאור המוצר יתבצע באמצעות: תיאור בטקסט תמונות וקישורים. בית העסק או המוכר הינם האחראיים הבלעדיים לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הם מציגים באתר.

המוצרים באתר ג’י אס פי או מרקט מחולקים לפי קטגוריות. על בית העסק לדאוג כי הינו מתייג את המוצרים אותם הוא מפרסם תחת הקטגוריות המתאימות. ג’י אס פי או שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם בית העסק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ככל שהקונים עומדים בתנאי השימוש של בית העסק, בית העסק מחויב לספק לקונים את המוצרים שנמכרו בדרך המסחרית הראויה.

המחירים המוצגים באתר ע”י בית העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע”מ כדין. בית העסק רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה על מנת שלא לפגוע בעמלה של ג’י אס פי או.

 

שיתוף פרסום ומסירת תכנים באתר

ראה לעניין זה את מדיניות הפרטיות של ג’י אס פי או, שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

זמינות התכנים והשירותים באתר

ג’י אס פי או שואפת לכך שתפקוד האתר ישרת את משתמשי האתר בצורה מיטבית ותנקוט באמצעים סבירים על מנת לגרום לכך. עם זאת, ג’י אס פי או אינה מתחייבת שהתכנים המופיעים באתר, או השימוש בו, לא יופרעו, יתאפשר כסדרו באופן רציף, בטוח וללא תקלות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית על ידי גורמים מזיקים.

קניין רוחני

אף תוכן או שירות הניתן באתר לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במשתמע, ואף לא בהשלכה, מכללא, על ידי מנע או השתק, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא. כל התכנים שתפרסם ג’י אס פי או או מי מטעמה באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר, הינם רכושה של ג’י אס פי או, או היא בעלת זכויות השימוש בהם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להעביר, או להשתמש בתכנים המופיעים באתר בכל אופן אחר המפר את זכויות ג’י אס פי או או זכויות כל גורם אחר בהם, למעט אם פעולה כאמור הותרה באופן מפורש על ידי ג’י אס פי או בתנאי השימוש או אם נתנה ג’י אס פי או את הסכמתה בכתב לכך.

המשתמש לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. ג’י אס פי או לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י בית העסק או המשתמש באמצעות פרסום אובייקטים באתר. ג’י אס פי או שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

המשתמש מודע לכך שתכנים שישתף, יפרסם או ימסור באתר, יהיו נחלת הכלל והוא מקנה בזאת לג’י אס פי או ולשאר המשתמשים באתר זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כאמור כל שימוש אחר לפי שיקול דעתם.

 

הגבלת אחריות

ג’י אס פי או אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין בתי העסק והקונים. לכן לג’י אס פי או אין כל שליטה בדבר, האיכות, חוקיות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. ג’י אס פי או אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בית העסק, המוכר או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה.

לג’י אס פי או אין את היכולת לוודא את זהות המשתמשים באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של המשתמשים באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע”י המשתמשים. על כן ג’י אס פי או אינה אחראית בדבר זהות המשתמשים או התוכן והמידע המפורסמים באתר.

המשתמש מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. ג’י אס פי או, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.

ג’י אס פי או לא תהא אחראית, בשום מקרה ובשום עילה, לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט וכו’, כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המשתמש ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המשתמש ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד או המוכרים בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד ג’י אס פי או לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.

ג’י אס פי או לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י בתי העסק, המוכרים או ע”י מי מהמשתמשים באתר.

ג’י אס פי או לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. ג’י אס פי או לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין, המשתמש מסכים בזאת כי האחריות המרבית של ג’י אס פי או כלפיו לא תעלה על התשלום אשר שילם לג’י אס פי או בעבור השירותים שהעניקה לו.

על אף האמור לעיל, ג’י אס פי או רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של בעל העסק, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של משתמש באתר, ג’י אס פי או תהיה רשאית למסור את פרטיו של המשתמש, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).

 

התחייבות המשתמש

פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.

אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.

אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.

אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.

אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.

אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש.

אסור אזכור ג’י אס פי או או הפניית קישור מאתר ג’י אס פי או לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.

ג’י אס פי או רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

ג’י אס פי או שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

לא יכניס בית העסק או המוכר למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

 

שונות

כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

כל זכות או סעד של ג’י אס פי או בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של ג’י אס פי או הקיימים לה על פי דין.

תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי ג’י אס פי או לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של ג’י אס פי או לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

הודעות יימסרו לג’י אס פי או באמצעות דוא”ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה.

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, ניתן ליצור קשר עם ג’י אס פי או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני באתר או בדואר רגיל בכתובת: ת.ד 12454 הרצליה פיתוח, מיקוד 4672519.

Back top top דילוג לתוכן